Axa prioritară

Prioritate de investiţie

Programul Operațional Regional

Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”,

Cod apel: POR/102/2/2/ Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Apelul de proiecte 2.2.IMM

Titlu proiect

Extinderea capacității de producție a societății CRISCOSERV S.R.L. prin achiziția de echipamente cu tehnologii inovative - Co-extruder pentru folii din plastic în 3 straturi

Beneficiar

S.C. CRISCOSERV S.R.L.

Cod SMIS

117209

Valoarea contractului

7.625.906,90 lei

Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului

Sud-Muntenia, Comuna Blejoi, Județ Prahova

Data de începere a perioadei de implementare

01.07.2017

Data de finalizare a perioadei de implementare

30 iunie 2022

Obiectivul general al proiectului

Atingerea unui nivel ridicat de competitivitate și de dezvoltare a SC CRISCOSERV S.R.L. prin dezvoltarea activității prestate/furnizate prin achiziționarea de echipamente cu tehnologii inovative - Co-extruder pentru folii din plastic în 3 straturi.

Prin implementarea proiectului, societatea își propune în primul rând realizarea obiectivelor de dezvoltare a afacerii în contextul întăririi calității și a capacității concurențiale a companiei, care vizează urmatoarele aspecte:

- creșterea capacității de producție existente,

- atingerea nivelului de calitate existent la nivel european,

- realizarea unui up-grade tehnologic – flux de producție interconectat și flexibil,

- răspunde cerinţelor actuale ale clienţilor din ce în ce mai exigente.

 Creșterea producției cu 30-50 % într-un 1 an de la finalizarea investiției, după punerea în funcțiune a echipamentelor;

 Creșterea producției cu peste 250% la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

 Creșterea notorietății serviciilor customizate oferite de societate într-un an de la finalizarea investiției, ducând la creșterea portofoliului de clienți;

 Creșterea cotei de piață a societății, atât pe plan național căt și internațional;

 Creșterea exporturilor cu min 50% la finalul perioadei de monitorizare;

 Crearea unui brand de succes, promovând în același timp zona și atragerea și fidelizarea clienților din țarăși din străinatate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- creșterea capacității de producție prin achiziția unui co-extruder prin acest proiect cu o capacitate de 3.500 tone/an;

- creșterea cifrei de afaceri cu 150% după 2 ani de la achiziția utilajului din proiect, doar din producția acestuia;

- creșterea profitului cu 100% după 2 ani de la achiziția utilajului din proiect, doar din producția acestuia;

- creșterea exporturilor cu 100% de la achiziția utilajului din proiect;

- reducerea deșeurilor tehnologice datorită schimbului rapid de comenzi pe fluxul tehnologic;

- reducerea consumului de energie electrică prin achiziția de 32 mp de panouri solare cu tuburi vidate si a 3 pompe de căldură pentru ACM

- consolidarea firmei pe piața internăși externă prin participarea la cel mai mare târg de profil;

- recrutarea de personal conform planului de afaceri, respectiv 10 noi locuri de muncă create, 6 vor fi de operator la prelucrarea maselor plastice și 4 de manipulant mărfuri din care 2 persoane dintre aceștia vor fi din grupuri defavorizate;

- păstrarea numărului de angajați de la data depunerii prezentei cereri de finanțare, respectiv 31 de angajați;

- implementarea a 4 standarde de calitate: ISO 9001, 14001, 18001 si 22000;

- certificare de 10 produse;

- achiziționarea unei rampe electrice pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități pentru interiorul locului de implementare;

- urmare a implementării măsurii de reducerea cu 3grame a greutății preformei, sa va realiza o economie anuală de aproximativ 9 tone de materie primă, precum și optimizarea transportului.

Priority axis

Investment priority

Regional Operational Program

Priority Axis 2 "Improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises",

Call code: POR/102/2/2/ Improving economic competitiveness by increasing Labor productivity in SMEs, in the competitive sectors identified in the CNS

Call for projects 2.2. SME

Project title

Expansion of the production capacity of CRISCOSERV S.R.L. by purchasing equipment with innovative technologies - Co-extruder for plastic film in 3 layers

Beneficiary

CRISCOSERV S.R.L.

SMIS code

117209

The value of the contract

7.625.906,90 lei

Development Region / Project Location 

South-Muntenia, Blejoi Commune, Prahova County

Start date of the implementation period

01 July 2017

Completion date of the implementation period

30 June 2022

The general objective of the project

Achieving a high level of competitiveness and development of CRISCOSERV S.R.L. by developing the activity provided / supplied by purchasing equipment with innovative technologies - Co-extruder for plastic sheets in 3 layers.

By implementing the project, the company primarily aims to achieve business development objectives in the context of strengthening the quality and competitive capacity of the company, which addresses the following issues:

- increasing existing production capacity,

- achieving the existing level of quality at European level,

- achieving a technological upgrade - interconnected and flexible production flow,

- meets the current requirements of increasingly demanding customers.

 Increasing the production by 30-50% in 1 year from the completion of the investment, after the commissioning of the equipment;

 Production increase by over 250% at the end of the project monitoring period;

 Increasing the notoriety of the customized services offered by the company in one year from the completion of the investment, leading to the increase of the client portfolio;

 Increasing the market share of the company, both nationally and internationally;

 Increase of exports by min 50% at the end of the monitoring period;

 Creating a successful brand, while promoting the area and attracting and retaining customers from foreign countries.

Specific objectives of the project:

- increasing the production capacity by purchasing a co-extruder through this project with a capacity of 3,500 tons / year;

- increase of turnover by 150% after 2 years from the purchase of the equipment in the project, only from its production;

- increase of the profit by 100% after 2 years from the purchase of the equipment from the project, only from its production;

- increase of exports by 100% from the purchase of the project equipment;

- reduction of technological waste due to the rapid exchange of orders on the technological flow;

- reduction of electricity consumption through the acquisition of 32 sqm of solar panels with vacuum tubes and 3 heat pumps for DHW

- consolidating the company on the internal and external market by participating in the largest profile fair;

- recruitment of staff according to the business plan, respectively 10 new jobs created, 6 will be operators for plastics processing and 4 for handling goods, of which 2 people will be from disadvantaged groups;

- maintaining the number of employees from the date of submission of this funding application, respectively 31 employees;

- implementation of 4 quality standards: ISO 9001, 14001, 18001 and 22000;

- certification of 10 products;

- the purchase of an electric ramp for easy access for people with disabilities inside the implementation site;

- following the implementation of the measure to reduce the weight of the preform by 3 grams, it will achieve an annual saving of approximately 9 tons of raw material, as well as the optimization of transport.